«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - басқарма) облыстық бюджеттің атқарылуын ұйымдастыру және бюджеттің атқарылуы жөніндегі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіру, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, сондай-ақ, облыстық коммуналдық мүлікті басқару бойынша функцияларды жүзеге асыруға Қызылорда облысының әкімдігі уәкiлеттiк берген Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген тәртіпте басқарма Ережесіне сәйкес төмендегі функцияларды атқарады:

1. Функциялары:

1) мемлекеттік орган жұмысының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында оның қызметінің бағыттары бойынша ішкі бақылауды жүзеге асырады;

2) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарда және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландырылатын тиісті атқарушы органдарда, сондай-ақ оларға ведомстволық бағынысты ұйымдарда ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асырады;

3) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қолданады;

4) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

5) облыстық бюджеттің атқарылуын ұйымдастырады және бюджеттік атқарылуы жөніндегі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіреді;

6) облыстық бюджеттің міндеттемелері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды, бекітеді және жүргізеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түсімдердің бюджетке толық және уақтылы есепке алынуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізеді;

8) бюджет ақшасын басқарады;

9) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан бекітілген мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін өз билігінде қалатын ақша түсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын келіседі;

10) облыстық бюджет комиссиясының облыстық мәслихаттың бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстары негізінде бюджет қаражатын қысқарту туралы шешім қабылданған бюджеттік бағдарламалар бойынша операцияларды тоқтата тұрады;

11) облыстың жергілікті атқарушы органның секвестр жүргізу туралы қаулысының негізінде «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) белгіленген  тәртіппен облыстық бюджетті түзетуді жүзеге асырады;

12) бюджеттік мониторингті жүзеге асырады;

13) бюджеттік мониторингтің нәтижелері бойынша тоқсан сайын және жыл қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне, облыстың жергілікті атқарушы органына және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға облыстық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне міндеттемелері бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмағаны туралы ескертпе-ақпарат жолдайды;

14) шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасайды;

15) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi ұсынады;

16) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бірінші күнгі жағдай бойынша  облыс әкімдігіне, облыстың тексеру комиссиясына, облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі органға облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп ұсынады;

ай сайын және жыл қорытындылары бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға Кодекстің 124-бабында көзделген есептерді ұсынады;

17) есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылындағы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті облыс әкімдігіне, облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына және Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі органға ұсынады;

18) облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерін тіркеу мен есепке алуды тиісті концессия шарттары негізінде жүзеге асырады;

19) облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң мониторингiн жүзеге асырады;

20) облыстың жергiлiктi атқарушы органының мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің қабылдауын облыстық мәслихаттың әрбiр жеке концессиялық жоба бойынша шешімінің негізінде жүзеге асырады;

21) облыстық коммуналдық мүлікке жататын концессия объектілері бойынша жасалған концессия шарттарының тізілімін жүргізеді;

22) Басқарма концедент болған жағдайда облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерін орындауын облыстық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады;

23) бюджеттік кредиттеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен сенім білдірілген өкілді (агентті) айқындайды;

24) облыстың жергілікті атқарушы органында жоғары тұрған бюджеттен бөлінген бюджеттік кредит бойынша берешек болған кезде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесіне Кодекстің 100-бабының 1 және 2-тармақтарының 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау туралы жазбаша нұсқау жолдайды;

25) облыстық бюджет қаражатынан берілген кредиттер бойынша талаптарды есепке алуды жүзеге асырады.

26) борышты қалыптастыру, өзгерту және оған қызмет көрсету процесін есепке алуды, талдауды және бақылауды жүзеге асыру арқылы облыстың жергілікті атқарушы органы борышының мониторингін жүзеге асырады;

27) Қазақстан Республикасының Үкіметінен қарыз алу түрінде қарыз алуды ұйымдастырады;

28) өз құзыреті шегінде облыстық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді және оларды облыс әкімдігінің қарауына ұсынады;

29) ауданның, облыстық маңызы бар қаланың коммуналдық мүлігін басқару саласында өздерінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аудандардың, Қызылорда қаласының жергілікті атқарушы органдары жұмысының үйлестірілуін ұйымдастырады және өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

30) облыстық коммуналдық мүлікті басқарады, оны қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

31) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру туралы шешім қабылдайды;

32) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының

2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына сәйкес облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру бойынша сауда-саттық өткізу туралы хабарламаны жариялау үшін мерзімді баспа басылымын айқындау жөнінде конкурс өткізеді;

33) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ұсынысы бойынша облыстық коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы, сондай-ақ акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуы, оларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің өзіне тиесілі акцияларын, жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы мәселелер бойынша келіседі, ұсыныстар енгізеді, облыстың жергілікті атқарушы органының шешімімен акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің құрылтайшысы бола алады;

34) мемлекеттік органдарға жатпайтын облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың жарғыларын (ережелерін), оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

35) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органмен бірлесіп, облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындайды;

36) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ұсынысы бойынша облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын қарайды және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының

2011 жылғы 1 наурыздағы Заңында көзделген жағдайларда келіседі;

37) облыстық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларының орындалуын бақылау мен талдауды жүзеге асырады;

38) облыстық коммуналдық мүлікті облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіп береді;

39) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ұсынысы бойынша облыстық коммуналдық заңды тұлғаларға филиалдар мен өкілдіктер құруға келісім береді;

40) облыстың жергілікті атқарушы органы шешімімен облыстық коммуналдық мүлікті, сондай-ақ Кодекске сәйкес ақшаны жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын төлеуге береді;

41) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ұсынысы бойынша акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін облыстық коммуналдық мүлік құрамына сатып алу туралы ұсыныстар енгізеді;

42) облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне жататын облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік кешендерін, акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

аудандық коммуналдық мүлік деңгейіне жататын аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың мүліктік кешендерін, акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының шешімдері негізінде облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

аудандық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының шешімдері негізінде облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне беру жөнінде;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше қағидалар белгіленбесе, мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген коммуналдық мүлікті аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының өтініштері негізінде жергілікті мемлекеттік басқарудың бір деңгейінен екіншісіне беру жөнінде шешім қабылдайды;

43) облыстық коммуналдық мүлікті пайдалану, оның ішінде оны жалға алуға, өтеусіз пайдалануға және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдайды;

44) облыстық коммуналдық мүлікті кепілге беру бойынша жұмысты ұйымдастырады;

45) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында белгіленген талаптар бойынша реквизициялау туралы шешім жобасын ұсынады;

46) облыстық коммуналдық мүліктің пайдаланылуына және сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді;

47) облыстық коммуналдық мүліктің есебін қалыптастырады және жүргізеді, оның тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

48) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

49) облыстық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен меншігіне өтеусіз негізде беру құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлікпен басқаруға береді;

50) коммуналдық мүлікті иеліктен айыру түрлерін таңдау жөніндегі критерийлерді айқындайды;

51) облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіру, мүліктік жалдауға  (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру мәселелері жөнінде комиссияларды құрады;

52) жалға берушінің, мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару құрылтайшысының, жекешелендіру объектілерін сату кезінде сатушының функцияларын жүзеге асырады;

53) сенімгерлікпен басқарушының облыстық коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындауын бақылауды жүзеге асырады;

54) облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін есептен шығаруға келісім береді;

55) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;

56) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастырады;

57) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады..

Құрылған күні: 31-03-2015 15:36
Жаңартылған күні: 08-10-2018 16:56

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика